regulaminy

REGULAMIN KONKURSU 

“Seth & Riley’s Garage x Snowfest 2020”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa NATY S.C. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 54/56/27, NIP: 5252661169, (dalej: „Organizatorem”). 
 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres e-mail konkursy@na-ty.pl. Obsługę techniczną Konkursu oraz czynności z nim związane prowadzi Organizator.
 3. Konkurs organizowany jest na zlecenie i za zgodą Carlsberg Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Krakowiaków 34 w Warszawie (kod pocztowy: 02-255), który jest jednocześnie fundatorem przyrzekającym nagrody w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej: „Fundator”). 
 4. Konkurs prowadzony jest tylko i wyłącznie na profilu Facebook marki Seth & Riley’s Garage Polska – www.facebook.com/Seth-Rileys-Garage-Polska-315038089424251/ (dalej „Strona”). 
 5. Nagrody konkursowe wydawane są w imieniu Fundatora przez Organizatora.
 6. Uczestnikiem Konkursu, (dalej „Uczestnikiem”), może być każda osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, zamieszkała na terytorium Polski, która w dniu rozpoczęcia Konkursu jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 20.02.2020 r. wraz z opublikowaniem postu konkursowego opisanego w rozdziale II Zasady konkursu pkt. 1, a jego zakończenie będzie miało miejsce dnia 24.02.2020 r. o godzinie 23:59. Konkurs podzielony jest na 5 (słownie: pięć) Etapów Dziennych:
  1. Etap 1 trwa od chwili ogłoszenia Konkursu na Stronie do 20.02.2020 do 20.02.2020 r. godz. 23:59:59
  2. Etap 2 trwa od 21.02.2020 od godz. 00:00:00 do 21.02.2020 do godz. 23:59:59
  3. Etap 3 trwa od 22.02.2020 od godz. 00:00:00 do 22.02.2020 do godz. 23:59:59
  4. Etap 4 trwa od 23.02.2020 od godz. 00:00:00 do 23.02.2020 do godz. 23:59:59
  5. Etap 5 trwa od 24.02.2020 od godz. 00:00:00 do 24.02.2020 do godz. 23:59:59

8.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Informacje, podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie, są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród, a uczestnik Konkursu zwalnia Facebook z odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

 1. ZASADY KONKURSU
 1. W celu uczestnictwa w Konkursie, przez okres trwania Konkursu, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
  1. Wykonać zadanie konkursowe polegające na odpowiedzi na pytanie “Jaki jest wasz sposób na hardą zimową zabawę z Garage?”. Zadanie zostanie ogłoszone w poście opublikowanym na Stronie.
  2. Odpowiedź musi zostać opublikowana w komentarzu pod postem opisującym zadanie.
 2. Zwycięzca Konkursu (dalej: Zwycięzca)  zostanie wyłoniony przez powołaną przez Organizatora komisję (dalej: “Komisja”) składająca się z trzech osób wskazanych przez Organizatora. 
 3. Komisja dokonuje oceny opublikowanych odpowiedzi w oparciu o następujące kryteria:
  1. oryginalność odpowiedzi;
  2. kreatywność odpowiedzi.
 4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału:
  1. pracownicy Organizatora, Fundatora oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych z Organizatorem;
  2. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający pracowników podmiotów wymienionych w pkt A. powyżej.
 5. W przypadku, gdy Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba wymieniona w pkt 4 powyżej, traci ona prawo do nagrody.
 6. Komisja będzie oceniać opublikowane w komentarzach przez Uczestników odpowiedzi według kryteriów oceny, wskazanych w pkt 3. W każdym Etapie Dziennym zostanie wybrany jeden Zwycięzca, któremu przyznana zostanie Nagroda opisana w III. Nagrody, pkt. 1 Regulaminu. 
 7. Każdy Uczestnik może brać udział wielokrotnie w Konkursie, może jednak otrzymać za udział w Konkursie nie więcej niż jedną nagrodę.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku:
  1. zawarcia w odpowiedzi treści wulgarnych oraz powszechnie uchodzących za obraźliwe; 
  2. zawarcia w odpowiedzi mowy nienawiści oraz treści sprzecznych z prawem;
  3. naruszenia praw osób trzecich;
  4. zamieszczenia odpowiedzi stojących w sprzeczności z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
  5. Odpowiedzi zawierające treści wskazane w ppkt a. – d. będę niezwłocznie usuwane przez Organizatora z fanpage marki Seth & Riley’s Garage Polska.
 9. Odpowiedź musi spełniać określone standardy:
  1. Odpowiedź nie może zawierać treści, które mówią o lub nakłaniają do prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu;
  2. Odpowiedź nie może zawierać treści łączących spożywanie alkoholu z aktywnością fizyczną;
  3. Odpowiedź nie może zawierać treści dotyczących osób małoletnich;
  4. Odpowiedź nie może zawierać treści zachęcających do nadmiernego spożycia alkoholu;
  5. Odpowiedź nie może obrażać oraz zawierać negatywnych opinii na temat osób, które są abstynentami lub nie spożywają alkoholu;
  6. Odpowiedź nie może zawierać negatywnych opinii lub obraźliwych treści dotyczących Organizatora lub Fundatora;
  7. Odpowiedź nie może sugerować, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych;
  8. Odpowiedź nie może wywoływać skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem, wypoczynkiem, nauką, pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym;
  9. Odpowiedź nie może zawierać innych nazw marek, produktów lub znaków towarowych niż Seth & Riley’s Garage;
  10. Odpowiedź powinna zostać napisana samodzielnie przez Uczestnika, nie mogła być publikowana wcześniej ani mogła zostać zgłoszona do udziału w innych konkursach.
 10. Konkurs podzielony jest na 5 (słownie: pięć) Etapów Dziennych:
  1. Etap 1 trwa od chwili ogłoszenia Konkursu na Stronie do 20.02.2020 do godz. 23:59:59
  2. Etap 2 trwa od 21.02.2020 od godz. 00:00:00 do 21.02.2020 do godz. 23:59:59
  3. Etap 3 trwa od 22.02.2020 od godz. 00:00:00 do 22.02.2020 do godz. 23:59:59
  4. Etap 4 trwa od 23.02.2020 od godz. 00:00:00 do 23.02.2020 do godz. 23:59:59
  5. Etap 5 trwa od 24.02.2020 od godz. 00:00:00 do 24.02.2020 do godz. 23:59:59
 11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do standardów określonych powyżej lub w zakresie innych zasad lub warunków Regulaminu oraz danego Konkursu, Uczestnik może przesłać e-mail z zapytaniem na adres: konkursy@na-ty.pl. 

III. NAGRODY

 1. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to 5 podwójnych biletów uprawniających do uczestnictwa w SnowFest 2020, o jednostkowej wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych, zero groszy). Wydarzenie odbędzie się w dniach 28-29 lutego 2020 roku, w Szczyrku. Szczegóły wydarzenia: www.snowfest.pl/. W każdym Etapie Dziennym Organizator przewidział 1 nagrodę, która przysługuje za zajęcie miejsca 1. 
 2. Wygrana Nagrody nie podlega wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny, a także nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 3. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną Nagrodę.
 4. Do każdej nagrody, doliczona zostanie nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na potrzeby zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca wyraża zgodę na przekazanie nagrody pieniężnej na potrzeby podatku do właściwego urzędu skarbowego.
 5. Zwycięzca nie ma prawa do żądania wypłaty nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt. 4 w formie gotówki.
 1. ODBIÓR NAGRÓD
 1. Zwycięzca, który wygra Nagrodę w Konkursie zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej w komentarzu opublikowanym pod postem konkursowym na Stronie przez Organizatora oraz w wiadomości prywatnej.
 2. Zwycięzca w celu odbioru Nagrody, w terminie 48 godzin od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej, zobowiązany jest przesłać do Organizatora dane osobowe w celu przesłania Nagrody. Uczestnik obowiązkowo powinien podać imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 3. Nagroda w postaci e-biletu zostanie przesłana do zwycięzcy za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany Organizatorowi do przekazania nagrody.
 4. W przypadku, gdy informacja o przyznaniu Nagrody nie dotrze do Zwycięzcy w czasie określonym w Regulaminie w związku z brakiem możliwości kontaktu lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Organizatora albo w przypadku gdy Zwycięzca nie prześle Organizatorowi danych z pkt 2 powyżej w wyznaczonym terminie, Zwycięzca traci prawo do Nagrody i nie jest uprawniony do żadnego ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu.
 5. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę przepada i pozostaje własnością Organizatora.
 1. REKLAMACJE
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji do Organizatora w zakresie nieprawidłowości w przebiegu konkursu.
 2. Reklamacja może zostać przesłana e-mailem na adres: konkursy@na-ty.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać informacje na temat jej przyczyn, dokładny opis nieprawidłowości, roszczenia oraz dane identyfikujące uczestnika konkursu takie jak imię i nazwisko.
 4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 5. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. 
 6. Organizator prześle odpowiedź na reklamację w formie wiadomości e-mail, na adres e-mail z którego została wysłana reklamacja.
 7. Skorzystanie z reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń przez konsumenta na zasadach ogólnych.
 8. Uczestnicy mogą również zadawać pytania niezwiązane z reklamacjami za pomocą wiadomość e-mail przesłanych na adres: konkursy@na-ty.pl
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Carlsberg Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34. Kontakt z Administratorem możliwy jest po przesłaniu wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@carlsberg.pl
 2. Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe udostępnione przez Administratora. 
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie to imię i nazwisko zawarte na profilu uczestnika na Facebook’u, imię i nazwisko do kontaktu oraz adres e-mail. 
 6. Dane osobowe zebrane w trakcie trwania Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym przyjmowania zgłoszeń,  wyłonienia Zwycięzców, wydania Nagród, rozpatrzenia reklamacji oraz wykonania obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkurs.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: konkursy@na-ty.pl
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 10. W związku z lokalizacją konkursu na Stronie w portalu Facebook, Uczestnik akceptuje, że dane osobowe podane w aplikacji lub na stronie Facebook będą przetwarzane przez jej administratora w zakresie zawartym w regulaminie przetwarzania danych osobowych przez Facebook. 
 11. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, postępowań reklamacyjnych oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń. W związku z przepisami prawa podatkowego, dane osobowe Zwycięzców będą przechowane do pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbył się Konkurs. 
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do stosownego organu tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie na dowolnym etapie trwania Konkursu. 
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do zawieszenia lub wcześniejszego zakończenia Konkursu. 
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia siły wyższej uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.